Vođenje evidencija iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

By January 8, 2018Blog

Autor: Dino Cmrečnjak, struč. spec. ing. sec.

Vođenje evidencija jedna je od temeljnih obveza poslodavca. Što proizlazi iz aktualnih Zakona, te pratećih podzakonskih akata. Osim što predstavljaju pedantno vođenje predmetnih poslova, istovremeno se dokazuje slijedivost poslovanja i primjene propisa u praksi poslodavca.

Evidencije je dužan voditi poslodavac, odnosno odgovorna osoba koja radi na poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. U većini slučajeva, osobito kod onih poslodavaca kod kojih je to moguće (s obzirom na broj zaposlenih, djelatnost sl.), na spomenutim poslovima je zaposlena jedna osoba za sva tri područja. S toga se u praksi susrećemo sa praktičnom primjenom integracije različitih područja. S obzirom na specifičnosti djelatnosti i/ili interne organizacije poslova moguća su i neka druga dodatna područja rada (primjerice poslovi održavanja, tehničke nabave i sl.).

U nastavku ćemo se posvetiti navođenju evidencija s kojima se odgovorne osobe susreću, odnosno evidencije koje su dužne voditi za poslodavca sukladno predmetnom području. S razradom tematike krenut ćemo od područja zaštite na radu.

Zaštita na radu

Zakonska regulativa u zaštiti na radu evidencijama podrazumijeva isprave (odnose se na građevine/strojeve i uređaje u uporabi) i evidencije (odnose se na podatke o radnicima).

 • Zakon o zaštiti na radu predviđa trajno čuvanje isprava (primjerice glavnog projekta primjene osnovnih pravila zaštite na radu građevine ili dijela građevine u trenutku korištenja, upute o korištenju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima dok se isti koriste, planove uređenja privremenih radilišta dok se ta radilišta koriste, isprave o obavljenim ispitivanjima (ispitivanja radnog okoliša, ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima)
 • evidencije radnika osposobljenih za rad na siguran način (EK-1)
 • evidencije o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima (EK-2)
 • ozljedama na radu
 • slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su ili koji mogu izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika (EK-3)
 • strojevima i uređajima s povećnim opasnostima (EK-4)
 • o rokovima ispitivanja radne okoline (EK-5)
 • izvršenim pregledima ili ispitivanjima osobnih zaštitnih oprema (EK-6)
 • vođenju knjige nadzora iz zaštite na radu
 • godišnjeg izvješćivanja o ozljedama na radu i slučajevima profesionalnih bolesti (nadležnoj inspekciji rada, najkasnije do 31. siječnja naredne godine, obrazac “GI”)
 • evidenciju o opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi (primjerice sastavni dio procjene opasnosti ili revizije, popis)

Predmetno područje evidencija uređeno je Pravilnikom o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (Narodne novine broj 52/84.). Spomenutim Pravilnikom određen je način vođenja, sadržaj spomenutih evidencija, način obavještavanja nadležnog inspekcijskog tijela te, čuvanje istih.

Valja istaknuti da se u spomenutom Pravilniku navode podaci potrebni za ispunu evidencije o ozljedi na radu, slučaju profesionalne bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu, prijave ozljede na radu, pisane obavijesti inspekciji rada o težoj, skupnoj ili smrtnoj ozljedi na radu bez obzira na uzrok iste (OIR 1) i to: priroda povrede, povrijeđeni dio tijela, izvor povrede, način nastanka povrede te uzrok povrede.
Sukladno trenutno aktualnim propisima poslodavac je tijelo nadležno inspekcije rada dužan obavijestiti o smrtnoj, težoj ili skupnoj ozljedi (dva ili više radnika) odmah po nastanku događaja (npr. telefonom). Te u daljnjem roku od 48 sati od nastanka događaja dužan je dostaviti pisano izvješće (odnosi se za slučaj smrtne, teže ili skupne ozljede na radu, evidencija OIR1).

Zaštita od požara

Područje evidencija iz zaštite od požara osim Zakona o zaštiti od požara, uređuje novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN broj 118/11., 141/11.) donesen u listopadu 2011. godine, koji je zamjenio dosadašnji Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (Narodne novine broj 56/94.).

Novim se Pravilnikom decidirano uređuje vrsta, sadržaj i način vođenja evidencija i statistike iz predmetnog područja koje vodi Ministarstvo unutarnjih poslova (primjerice o ovlaštenjima za izdavanje isprava o ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara itd.), evidencija očevidnika koje vode inspektori zaštite od požara. Dok je za pravne osobe bitno istaknuti da isti uređuje sadržaj evidencije o požarima koji su se dogodili u njihovom vlasništvu.

Detaljnijom analizom svih preostalih podzakonskih akata iz promatranog područja, možemo se uvjeriti, da u području evidencija za poslodavce postoji više od samo jedne spomenute evidencije koju su dužni voditi. Od kojih će se nekolicina njih u nastavku spomenuti primjerice:

 

 • evidencija o osposobljenom pučanstvu za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara s pripadajućom matičnom knjigom za tekuću godinu (ukoliko poslodavac od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje posjeduje Rješenje o provedbi)
 • opći akt iz zaštite od požara (novi Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara Narodne novine broj 116/11.) sukladno kojem je jedan opći akt za sve, bez obzira na kategorizaciju objekata. Postojeće opće akte potrebno je unutar šest mjeseci uskladiti s predmetnim Pravilnikom
 • posjedovanje dokumentacije o održavanju ispravnog stanja izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara
 • analiza i evidencija svih požara te poduzete mjere da do takvih događaja više ne dođe
 • evidencija o održavanju prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara
 • razna projektna dokumentacija, zapisnici o ispitivanjima korisnik izvedenog sustava zapisnik prvog ispitivanja je dužan čuvati trajno, a periodičnog pet godina
 • procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • evidencija o podacima svih zapaljivih tekućina
 • zahtjev i odobrenje za radove rezanja brušenja i zavarivanja na privremenim mjestima
 • evidencija o obavljenim pregledima sigurnosne rasvjete
 • evidencija o čišćenju ventilacijskih kanala (ugostiteljski objekti)
 • evidencija o sudjelovanju (osoblja) u vježbi evakuacije i vježbi uporabe sredstva za gašenje (ugostiteljski objekti koji godišnje imaju više od 100 osoba)
 • upute i planovi za slučaj nastanka požara ugostiteljskog objekta
 • isprava o održavanju dimnjaka
 • operativni plan alarmiranja i gašenja požara za elektroenergetske objekte sa postrojenjima napona 110 kV i višim odnosno nazivne jedinične snage 10 MVA
 • procjena rizika nastanka eksplozije
 • “ex-dokument” (klasifikacija prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom, elektro, neelektro oprema, održavanje opreme itd.)
 • pisane upute poslodavca

 

Zaštita okoliša

U pogledu predmetne tematike, zaštita okoliša uređuje se Zakonom o zaštiti okoliša, te Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine broj 35/08.).

U odnosu na preostala obrađena područja, za područje zaštite okoliša specifično je da se veći dio evidencija vode na informatičkom sustavu (“Registar onečišćavanja okoliša”) izuzetak su prateći listovi za sve vrste otpada (Pl-No/Io te Pl-Oo) s pripadajućim očevidnicima (ONTO obrasci). Obveznici dostave podataka su određeni temeljem priloga broj 1 spomenutog pravilnika u kojem se navode djelatnosti procesa rada.

Evidencije koje su obveznici dostave podataka dužni voditi odnose se na iduće skupine:

 

 • podaci o obvezniku dostave podataka
 • podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u zrak
 • podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u otpadnim vodama iz sustava javne odvodnje u vode i/ili more
 • podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u tlo
 • podaci o proizvodnji i prijenosu s mjesta nastanka otpada

 

Svaka od spomenutih skupina posjeduje zaseban set obrazaca. Spomenuti podaci dostavljaju se elektroničkim putem Registra onećišćavanja okoliša, ili na tiskanim obrascima.